Порівняльний аналіз переліку пестицидів, дозволених до використання на зернових, в українській і міжнародній практиці*

Источник

АПК-Информ

3295

Новожилова Е.В., доцент НУБіП України; Білоус А.А., молодший науковий співробітник УЛЯБП АПК

Зернове господарство відіграє важливу роль в аграрному секторі України, яка є однією з найбільших виробників та експортерів зерна в Європі, збираючи щорічно 35-40 млн. тонн.

Виробництво, переробка та експорт зерна в Україні дають суттєві грошові надходження до бюджету і є важливими секторами працевлаштування населення країни. На сьогоднішній день потенціал зернової галузі України оцінюється в 80-100 млн. тонн щорічного виробництва зерна й олійних культур. Цей фундаментальний фактор разом з політикою країни, спрямованою на європейську інтеграцію та активну співпрацю у Світовій організації торгівлі (СОТ), вимагає приведення у відповідність різних нормативних і регулюючих актів України до вимог цієї організації, особливо у сфері оцінки і контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції [1].

Безпека зернової продукції є пріоритетом на всіх стадіях харчового ланцюга. Основним гарантуванням безпеки зернових культур в Україні є контролювання у зерні та продуктах його переробки залишкової кількості пестицидів, радіонуклідів, токсичних елементів і мікотоксинів [1].

Моніторинг основних показників безпеки продукції (кількісних і якісних) та оперативне реагування на критичні показники є складовою системи продовольчої безпеки країни.

Оцінка сучасного стану проблеми

Щорічно проводиться Державна санітарно-гігієнічна експертиза асортименту та обсягів застосування пестицидів, складеного Мінагрополітики відповідно до фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь і потреби сільгосптоваровиробників. Асортимент пестицидів в Україні становить близько 268 найменувань, а їхній препаративний тоннаж сягає 36 тис. тонн при потребі 40 тис. тонн, і застосовуються вони на 40 млн. га угідь сільськогосподарського призначення. Ряд асортиментних препаратів за критерієм токсичності, стійкості в навколишньому середовищі, міграції, біоконцентрації та фактичного забруднення об'єктів довкілля належить до 1-2 класу небезпеки. Таким чином, потенційно виникає прямий і відносний ризик небезпеки для здоров'я людини [2].

На сьогоднішній день в Україні діють декілька стандартів на визначення пестицидів у продукції АПК, у тому числі і в зерновій продукції. Незважаючи на те, що деякі стандартні методики були переглянуті у 2008 році СЕN, більшість з них не гармонізована в Україні.

Тобто необхідна гармонізація національних стандартів і нормативно-правових актів на вміст залишків пестицидів та їхнє визначення згідно з міжнародними вимогами.

1.2. Характеристика пестицидів зернових культур

Пестициди - отрутохімікати, які широко використовують як ефективний засіб боротьби зі шкідниками і хворобами рослин та засіб захисту тварин від ектопаразитів. Отрутохімікати також застосовують для боротьби з гризунами - переносниками заразних хвороб (енцефаліт, малярія, висипний і поворотний тифи, сонна хвороба й багато інших) [2, 4].

Залежно від виробничого призначення розрізняють кілька груп пестицидів. Серед них найбільше значення мають: інсектициди (знищують шкідливих комах), бактерициди і фунгіциди (впливають на бактеріальні та грибкові збудники хвороб рослин); акарициди (знищують кліщів), зооциди (знищують гризунів); нематоциди (знищують молюсків і слизняків) та гербіциди (знищують бур'яни, а також використовуються для протруювання насіння) [3].

До пестицидів належать різні за хімічним складом речовини: фосфорорганічні сполуки (ФОС); хлорорганічні сполуки (ХОС); ртутьорганічні сполуки (РОС); карбамати; нітрофенольні сполуки; препарати, які містять мідь; біологічні препарати.

Пестициди відносять до групи стійких органічних забруднювачів (СОЗ).

Згідно зі Стокгольмською конвенцією про СОЗ, до групи СОЗ належать: алдрин, хлордан, ДДТ, діелдрин, ендрин, гептахлор, гексахлоробензен, мірекс, токсафен, дікофол, ендосульфан, ліндан, метоксихлор, пентахлорофенол.

Пестициди у процесі застосування можуть потрапляти до атмосфери, води, грунту, забруднюючи харчові продукти. Шкода, яка завдається пестицидами живій природі, не піддається точній оцінці, але цілком точно можна сказати, що вона величезна. Головне значення тут мають два фактори: те, що всі синтетичні пестициди - речовини, чужі живій природі та недоступні метаболічному розкладу, і те, що практично всі вони здатні до біоакумуляції, тобто містяться в живих організмах у більших концентраціях, ніж у середовищі.

Природа токсичності пестицидів різноманітна: це може бути канцерогенний (виникнення раку) або мутагенний (зміни в генетичному матеріалі) ефект; дія на дихальну, ендокринну, імунну, нервову системи [3, 4].

Ступінь токсичності пестицидів визначається мірою легкості їхнього проникнення крізь шкіру, здатністю до накопичення в організмі (кумуляції), ступенем і швидкістю знешкодження і видалення з організму [3].

Отруєння людей пестицидами поділяється на гостре та хронічне, і оцінити кількісно інші надзвичайно складно. За оцінкою американських дослідників, до 40% людей, професійно пов’язаних з виробництвом і застосуванням пестицидів, судячи з біохімічних показників крові, мають ознаки серйозного отруєння. Але до групи ризику належать також люди, які мешкають в околицях місць застосування пестицидів; які, отримують пестициди з продуктами харчування; ті, хто п’є воду з джерел, що знаходяться поряд із захороненнями невикористаних і заборонених пестицидів, та ін.

В Україні до теперішнього часу не існує належного обліку отруєнь пестицидами. Більшість отруєнь легкого ступеню лишаються не зареєстрованими, а постраждалі обмежуються самопоміччю або зверненням до медпункту. В існуючих офіційних статистичних формах всі отруєння, в тому числі пестицидами, знаходяться в графі "Інші захворювання". Окрім того, у зв’язку зі зміною форм власності, створенням невеличких приватних фермерських господарств і використанням праці сезонних робочих власники не зацікавлені в оформленні випадків отруєнь. На обстеження до клініки Інституту екогігієни та токсикології (м. Київ) надходять лише офіційно оформлені працівники, які отримали групові отруєння. Аналіз отруєнь пестицидами в Україні за останні 15 років свідчить, що відбулося 13 групових отруєнь, в яких постраждали понад 400 робітників [2, 4].

Небезпечними є сполуки, які містять хлор. Застосовані в зовсім малих дозах, вони, тим не менш, будуть накопичуватися в організмі.

До групи "хлорорганічні сполуки" (ХОС) входять ДДТ, гексахлорциклогексан (ГХЦГ), гептахлор, хлориндан-поліхлорпіпен, поліхлоркамфен, хлорбензол. Альдрин, дільдрин, хлордан, токсафен, мірекс увійшли до "брудної дюжини" найбільш небезпечних забруднювачів довкілля, які, безумовно, осуджуються сьогодні міжнародною спільнотою. Відмінною особливістю ХОС є те, що вони довго зберігаються в організмі через значну стійкість до дії температури, вологості, мікроорганізмів тощо. Найстійкішими є ДДТ та ГХЦГ, у зв'язку з чим нині в багатьох країнах світу заборонено або значно обмежено використання препаратів, які містять ці речовини.

Ознайомитися з повним переліком пестицидів, заборонених в Україні та країнах ЄС, можна на сайті www.apk-inform.com

(ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б)

Усі ХОС нерозчинні у воді, але легко розчиняються в жирах та органічних розчинниках. Вони можуть потрапляти в організм через органи дихання під час вдихання пари, порошків та аерозолів, через травний канал у разі забруднення ХОС рук, води та харчових продуктів і через неушкоджену шкіру, що зазвичай пов'язано із забрудненням одягу [3].

Більшість препаратів ХОС кумулятивної дії. Основні прояви токсичної дії ХОС пов'язані зі змінами у нервовій системі, серці, а також у печінці.

Для гострої інтоксикації характерна передусім контактна подразнювальна дія, клінічні ознаки якої залежать від шляху надходження отрути в організм. У разі вдихання ХОС спостерігається токсичне ураження верхніх дихальних шляхів - гострий фаринголаринготрахеїт, який проявляється у вигляді кашлю, неприємного відчуття в горлі, загруднинного болю, гіперемії та набрякання слизових оболонок уражених ділянок. Якщо отрута потрапила в організм через травний канал, проявляються ознаки, характерні для гострого токсичного гастриту: біль під грудьми, нудота, блювання. У разі дії ХОС на шкіру розвивається гострий дерматит - гіперемія, набрякання шкіри чи навіть пухирі за типом опіку. Якщо ХОС потрапили в очі, розвивається гострий токсичний кон'юнктивіт з явищами сльозотечі, набряканням і почервонінням слизових оболонок очей.

Особливістю контактної дії є виникнення всіх симптомів одразу після впливу токсичної речовини, без прихованого періоду. Існує значна індивідуальна чутливість до дії ХОС. Особливо чутливі до дії цих препаратів діти, у яких іноді спостерігається дуже важкий перебіг отруєння. Хронічна інтоксикація може розвинутися після тривалого контакту навіть з невеликими дозами препаратів ХОС внаслідок кумуляції отрути і створення її депо в організмі.

Клінічні прояви хронічної інтоксикації характеризуються насамперед ураженням нервової системи. Хворі скаржаться на головний біль, запаморочення, відчуття повзання мурашок у кінцівках. Ураження печінки проявляється болем у правому підребер'ї, диспепсичними розладами. Встановлено, що ХОС уражають насамперед печінку і тому мають назву "печінкові отрути". Вони так само мають алергічну дію, що може призвести до бронхіальної астми і алергічних дерматитів [4].

Порушення сільськогосподарських і гігієнічних регламентів застосування пестицидів (норм витрат, кратності обробки, очікування строків після обробки тощо) ведуть до їх накопичення у довкіллі. Пестициди, які потрапили в землю і воду, розпадаються дуже повільно і завдають великої шкоди здоров’ю людини. Пестициди мігрують по ланцюгу повітря-грунт-рослина-тварина-людина. Неоднакова хімічна стійкість пестицидів зумовлює їх залишкову кількість в об’єктах біосфери, а також динаміку міграції у біологічному харчовому ланцюзі [3].

Отже, за потрапляння пестицидів до організму людини з продуктами харчування, вони виявляють загальну токсичну дію, вражають печінку, нирки, нервову систему. Отруєння фосфорорганічними пестицидами (ФОС) викликає судоми, звуження зіниць, м'язові сіпання.

Потрібно удосконалити існуючі та розробити нові сучасні методики визначення багатозалишкових мікрокількостей пестицидів в тваринній та рослинній продукції, об‘єктах довкілля, створити та імплементувати моніторингову програму, за допомогою якої проводити контроль залишків пестицидів у об‘єктах системи "повітря-грунт- рослини-тварина- людина".

З огляду на вищезазначене, очевидною і нагальною є потреба наявності ефективних і точних методів визначення вмісту залишкових кількостей забруднюючих речовин в продовольчої сировині, харчових продуктах та кормах для сільськогосподарських тварин.

1.3. Пестициди, дозволені до використання на зернових культурах України

Світове сільське господарство щорічно зазнає великих втрат від шкідливих організмів. За даними FАО (продовольчої організації ООН), втрати врожаю через пошкодження шкідливими організмами сягають до 35%.

За даними Головної державної інспекціі захисту рослин "Головдержзахист", на загал сільськогосподарським культурам та продукції рослинництва шкодять понад 400 видів шкідників, 200 збудників хвороб, 300 видів бур'янів.

За підрахунком наукових установ Української академії аграрних наук в Україні витрати потенційного врожаю від шкідників, хвороб і бур'янів обчислюються в розмірі 33-48%.

Засміченість посівів польових культур бур'янами становить близько 90-98% (15шт./м2 і більше), середнього і сильного ступеня, що призводить до зниження продуктивності культур на 20 і більше відсотків [4].

Тож сьогодні питання продовольчої безпеки та якості сільськогосподарської продукції невід’ємно пов’язане з використанням засобів захисту рослин.

За даними Мінагрополітики, щорічна технологічна потреба сільгоспвиробників у засобах захисту рослин в середньому становить 22-24 тис. тонн препаратів.

У 2007 році було ввезено 22 тис. тонн препаратів на суму 240 млн. дол. США. Це дало змогу провести боротьбу зі шкідливими організмами на площі 27,5 млн. га. Витрати на застосування засобів захисту рослин сьогодні є цілком виправданими та показують, що 1 грн., затрачена на боротьбу зі шкідливими організмами, забезпечує виробникові збереження 3-4 грн. у вигляді вирощеної продукції.

При цьому зі збільшенням потреби у засобах захисту зростає їх асортимент. Протягом 2005-2007 років було зареєстровано (перереєстровано) 1112 пестицидів та агрохімікатів (2005 рік - 304 препарати, 2006 рік - 361 препарат, 2007 рік - 447 препаратів).

З метою запобігання шкідливого впливу пестицидів і агрохімікатів, досягнення вимог високої біологічної ефективності щодо цільового використання, безпеки для здоров'я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування та відповідності державним стандартам, санітарним нормам та іншим нормативним документам проводиться державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів. Правові відносини, пов’язані з державними випробуваннями та реєстрацією пестицидів та агрохімікатів щодо безпеки для здоров'я людини і навколишнього природного середовища, регулюються Законом України "Про пестициди і агрохімікати" та іншим законодавчим підґрунтям [5, 7, 8, 9, 10 11].

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва здійснюється на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень і щодо яких розроблені регламенти застосування, включаючи необхідні постійні та розрахункові гігієнічні нормативи і методи контролю за їх дотриманням.

Обов'язковою умовою є наявність відповідної документації щодо їх безпечного застосування, включаючи позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, методик визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у сільськогосподарській продукції, зерні, кормах, харчових продуктах, грунті, воді, повітрі.

На підставі Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів Міністерство охорони навколишнього природного середовища України розробляє, погоджує з Міністерствами охорони здоров´я та аграрної політики України і видає один раз на два роки "Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" [6], зі щорічним виданням доповнень до нього про нові зареєстровані, а також заборонені до використання препарати.

"Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" на 2008 рік включає близько 990 препаратів. Перелік залежно від призначення розподіляє пестициди та агрохімікати на групи препаратів, у яких вони розташовані за алфавітом згідно з їх торговими назвами. У Переліку подаються регламентні застосування і норми витрати препаратів, які забезпечують необхідну ефективність та безпеку. Норми витрати препаратів можуть змінюватись у межах, зазначених у Переліку відповідно до фітосанітарного стану, агрокліматичних умов, технології застосування.

Під час проведення дослідження було опрацьовано Перелік 2008 р. [6], вибрано пестициди, дозволені до використання на зернових культурах України та систематизовано у таблиці (табл. 1, додаток Г за посиланням на веб-сайті www.apk-inform.com).

Таблиця 1. Пестициди, які дозволені до використання на зернових культурах України
Клас пестицидів Хімічна група Кількість представників
Інсектициди, акарициди ФОС 8
Синтетичні піретроїди 8
Неоникотиноїди 3
Фунгіциди та препарати для протруювання насіння, гербіциди Триазоли 15
Карбамати 6
Ефіри припіонової кислоти 4
Феноксиалкан
карбонові кислоти
5
Сульфоніл сечовини 12
Ацетаніліди 2
Динітроаніліни 2
Інші класи та неклассифік. пестициди 24

З наведеної табл. 1, видно, що пестициди, дозволені до використання на зернових культурах, належать до наступних класів: інсектициди, акарициди, фунгіциди, препарати для протруювання насіння, гербіциди та ін. Їх відносять до 10 хімічних груп, 24 представники не класифікуються. У загальній кількості маємо 89 речовин.

Повний порівняльний перелік норм пестицидів, які використовують в української та міжнародної практиці, представлено на веб-сайті АПК-Інформ за посиланням: www.apk-inform.com (додаток В).

Висновки

У результаті проведених досліджень було проаналізовано стан контролю зернової продукції на вміст ксенобіотиків, у першу чергу пестицидів, який включає огляд літературних джерел і нормативної документації, в Україні та у країнах ЄС. Виявлено проблематику напрямку і доведено доцільність необхідності перегляду підходів до її вирішення у зв’язку з вступом країни в СОТ.

Рекомендації та пропозиції

- Враховуючи стратегічне значення зернової галузі України як важливішої експортної складової, можливі великі економічні збитки, необхідно переглянути підходи до контролю показників безпеки, зокрема залишків пестицидів, у зерновій продукції;

- Необхідно працювати над гармонізацією українського законодавства в галузі безпеки продуктів харчування з європейськими та світовими нормами;

- Впроваджувати сучасні методики визначення багаточисельних залишків пестицидів у зерновій продукції;

- Впроваджувати сучасний світовий досвіду в цій галузі в практику контролю.

Механізм державного регулювання має передбачати, насамперед, удосконалення та узгодження законодавчої та нормативної бази, стратегічного аналізу ситуації, формування політики, що безпосередньо втілюється в реалізацію удосконалення системи державного контролю за безпечністю зерна та продуктів його переробки з метою усунення впливу небезпечних факторів на організм людини та сприянню розвитку національної системи стандартизації.

Література

1. Безпека продуктів харчування, відстеження та відповідальність у харчовому ланцюзі /Є.В. Новожилова, С.Денарт ― Київ: НАУ, ― 2006.

2. Проданчук М.Г. Токсиколого-гігієнічні основи безпечності харчових продуктів //Журнал АМН України, 2002. -Т. 8, №4. -С. 693-702.

3. Васильев В.П., Кавецкий В.Н., Бублик Л.И. Интегральная классификация пестицидов по степени опасности и оценка потенциального загрязнения окружающей среды. //Агрохимия. -1989. -№6. -С. 97-102.

4. Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Медико-социальные основы здоровья. - К МАУП, ― 1999.

5. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктів, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, затверджені Постановою Головного санітарного лікаря України від 2001-09-20 №137.

6. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні на 2008 рік, К.: Юнівест Медія, ― 2008. - 448 с., для масового користування.

7. Постанова від 4 березня 1996 р. № 288, Київ. ― "Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва";

8. Постанова від 4 березня 1996 р. № 295, Київ. ― "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні";

9. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, наказ №490 від 08.11.2006, ― "Про затвердження зразків Посвідчення про державну реєстрацію, дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, дозволу на виготовлення та застосування дослідних партій вітчизняних пестицидів і агрохімікатів і зразка етикетки".

10. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, наказ №201 від 20.04.2007, ― "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 8 листопада 2006 року №490".

11. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, наказ №491 від 08.11.2006, ― "Про затвердження зразка дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу".

12. Commision Regulation (EC) No 839/2008 of 31 July, 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards Annexes II,III and IV on maximum residues levels of pesticides in or on certain products.

13. Сommission directive 2008/17/EC of 19 February 2008 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for acephate, acetamiprid, in other.

ДОДАТОК A

Пестициди та хімічні речовини, заборонені до використання в сільському
господарстві в Україні

1 Алдикарб 30 Лептофос
2 Анабазин сульфат 31 Манеб
3 Арсенат кальцію 32 Метилмекартофос
4 Арсенат натрію 33 Метилпаратіон
5 Афалон 34 Метиленхлорид
6 Гептахлор 35 Метилтіофос
7 Гексахлорбензол 36 Нікотинсульфат
8 Гермізан 37 Немагон
9 Гранозан 38 Октаметип
10 ГХЦГ 39 Парижська зелень
11 ДДТ 5,5% 40 Паратіон
12 ДДТ 20-25% 41 Поліхлоркамфен
13 ДДТ 30% 42 Поліхлорпінен
14 ДДТ 50% 43 Пентахлор
15 ДДТ 75% 44 Радосан
16 ДДТ 45 Препарати, яка містять ртуть
17 Димефокс 46 Сульфатеп
18 Диносаб 47 Тіометон
19 Диурон 48 Тіоназин
20 Дихлоретан 49 Тіофос
21 Ендрин 50 Триазофос
22 Ефірсульфонат 51 Трихлорметафос
23 Інтратіон 52 Фентиурам
24 ІФК 53 Фенкаптон
25 Карботіон 54 Хлордан
26 Карболінеум 55 Церезан
27 Картекс М 56 Ціанід кальцію
28 Кермікс 57 Ціаноплав
29 Лінурон 58 Цирам

ДОДАТОК Б

Пестициди та хімічні речовини, заборонені до використання
в сільському господарстві в країнах ЄС

Діюча речовина Реєстрація для використ. Заборонено або обмежено Дозвіл для імпорту
Хлордимеформ ні заборонено Не дозволено
2,4,5 – Т ні заборонено Не дозволено
Алахлор ні заборонено Не дозволено
Арохлор ні заборонено Не дозволено
Каптафол ні заборонено Не дозволено
Хлордан ні заборонено Не дозволено
ДДТ ні заборонено Не дозволено
Диелдрин ні заборонено Не дозволено
Гептахлор ні заборонено Не дозволено
Метилбромід ні заборонено Не дозволено
ПЦП ні заборонено Не дозволено
Арсеніт натрію ні заборонено Не дозволено
Хлордекон ні заборонено Не дозволено
1,2 –бензисотиазолін-3-1 так За певних умов Не дозволено
Флуороацетамід ні заборонено Не дозволено
2,4,5-трихлорфенол ні заборонено Не дозволено
Алдрин ні заборонено Не дозволено
Біфентрин ні заборонено Не дозволено
Хлорат гідрат ні заборонено Не дозволено
ДБЦП ні заборонено Не дозволено
Дикофол ні заборонено Не дозволено
Ендосульфан ні заборонено Не дозволено
Ліндан ні заборонено Не дозволено
Нітрофен ні заборонено Не дозволено
Сильвекс ні заборонено Не дозволено
Трихлорацетилова кислота ні заборонено Не дозволено
Неорганічні сполуки, які містять ртуть ні За певних умов Не дозволено

ДОДАТОК В

Нормативи вмісту пестицидів у зернових та кормових культурах згідно
ДСанПіН 8.8.1.2.3.4.000-2001, CAC/MRL 01, Consolidated text ЕС, 2004 Директиви ЄС 2008/17/EEC

Назва пестициду Максимально допустимий рівень, мг/кг
ДСанПіН 8.8.1.2.3.4.000-2001 CAC/MRL 01 Consolidated text ЕС,
2004 Директивою ЄС 2008/17/EEC
Агелон 0,1 зернові * Не регламентовано Не регламентовано
Азинфос-метил 0,2 зернові Не регламентовано 0,05 зернові
акво-N–2– метилпіридинмарганець (ІІ) хлорид 0,08 пшениця Не регламентовано Не регламентовано
Актеллік 1,0 (при зборі врожаю) 5,0 (при обробці) Не регламентовано Не регламентовано
Алахлор Не доп. кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Алдикарб Не доп. 0,02 ячмінь, пшениця 0,05 кукурудза 0,05 зернові
Алдрин Не доп. 0,02 зернові 0,01 зернові
Альфа-циперметрин 0,01 до початку реалізації не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Алюміній фосфід 0,1 зернові 0,1 зернові Не регламентовано
Амідосульфурон 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Афос Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Амбуш 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Анілат 1,0 Не регламентовано Не регламентовано
Атразин 0,1 кукурудза, зернові Не регламентовано Не  регламентовано
Аденіт А500 0,03 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
ацетатрин 0,03 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Ацетин А880 0,03 кукурудза Не регламентовано Не регламентов.
Ацетохлор 0,03 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Ацетохлорантидот 0,03 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Ацетохлорантидот АД-67 0,03 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Ацетозин (конт. по ацетохлору та атразину) Не регламентовано Не регламентовано
Афуган Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Базагран 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Базагран-Новий 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Базудин 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Байлетон 0,5 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Байтекс 0,15 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Байялан 0,2 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Банвел Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Банлен 0,05 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Бендіокарб 0,05 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Беноміл (його метаболіт-карбендазим ДДД - 0,01) 0,5 зернові Не регламентовано 0,1 зернові
Бентазон 0,1 зернові 0,2 кукурудза
0,1 пшениця
0,1 зернові
Бета-циперметрин Не доп. пшениця Не регламентовано Не регламентовано
Бінапакрил Не регламентовано Не регламентовано 0,01 зернові
Бітертанол байкор, баймал себатол Не регламентовано 0,05 ячмінь, пшениця 0,05 зернов
Біфентрин Не доп. Кукурудза 0,2 пшениця 0,5 пшениця 0,05 ячмінь 0,05 кукурудза 0,5 пшениця, ячмінь 0,05 кукурудза
Борицид (контр. по полікарбацину) Не регламентовано Не регламентовано
Бромідіон Не регламентовано 5,0 зернові Не регламентовано
Бромоксиніл 0,05 зернові Не регламентовано Не регламент.
Бромопропілат Не регламентовано Не регламентовано 0,05 зернові
Бутилат 0,5 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Валексон 0,05 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Вернолат 0,5 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Вернолат-антидот 0,5 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Вінклозолін Не доп. Не регламентовано 0,05 зернові
Гамма-гексахлорцикло-гексан (гамма-ізомер ГХЦГ) 0,5 кукурудза   0,2 пшениця 0,01 кукурудза, пшениця Не регламентовано
Гвардіан 0,03 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Гексаконазол Не регламентовано Не регламентовано 0,1 ячмінь, пшениця 0,02 кукурудза
Гексахлоран 0,2 зернові Не регламентовано 0,01 зернові
Гексахлорбензол 0,01 пшениця МДР не визначено або попередній відмінено 0,01 зернові
Гептахлор Не доп. 0,02 зернові Не регламентовано
Гербан 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Гетерофос Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
ГХЦГ гамма-ізомер 0,5 зернові Не регламентовано 0,1 зернові
Гліфосат 0,3 кукурудза 3,0 пшениця 20, 0 ячмінь 1,0 кукурудза 5,0 пшениця 20,0 ячмінь 0,1 кукурудза  5,0 пшениця
Гліфосат-тримезіум 0,3 ячмінь Не регламентовано Не регламентовано
Глюфосинат амонію 0,1 кукурудза (насіння) 0,02 зерно хлібних злаків 0,1 кукурудза Не регламентовано
Гуaзатин 0,05 зерно хлібних злаків Не регламентовано Не регламентовано
Гумінові кислоти Не потр. норм. кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Гумінових кислот натрієві солі Не потр. норм. зернові Не регламентовано Не регламентовано
Дактал Не доп. МДР не визн. або попередній відмінено Не регламентовано
2,4 –Д (дихлорфеноксіоцтова кислота) Не доп. кукурудза,пшениця 0,05 кукурудза 2,0 пшениця 0,05 зернові
ДДД, ДДЕ, ДДТ 0,02 зерно хлібних злаків, кукурудза 0,1 зерно хлібних злаків 0,05 зернові
Дельтаметрин 0,01 зернові 2,0 зернові 1,0 зернові
Деметон (-0 та –S ізомери) 0,35 зерно хлібних злаків МДР не визн. або попередній відмінено Не регламентовано
Децис контр. По дельтаметрину Не регламентовано Не регламентовано
Денис-форте контр. по дельтаметрину Не регламентовано Не регламентовано
Денис дуплет контр. по дельтаметрину Не регламентовано Не регламентовано
Денис-квік контр. по дельтаметрину Не регламентовано Не регламентовано
ДЕТ проти тарганів, клопів, блох, мурашок контр. по дельтаметрину Не регламентовано Не регламентовано
Діазинон 0,1 зернові  0,1 ячмінь 0,02 кукурудза 0,02 зернові
4,7-Діокси-5-метилундеканол-2 Не потр. норм. Не регламентовано Не регламентовано
N-(1,1-діоксо-тіолан-3-метіл)-дитіокарбамат калію 0,2 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Діанат Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Діамін Д600 Не доп. (контр. по 2,4 – Д) Не регламентовано Не регламентовано
Дикват Не регламентовано 5,0 ячмінь 0,05 кукурудза 2,0 пшениця 10,0 ячмінь 1,0 кукурудза 0,05 пшениця
дикамба Не доп.кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
диметенамід 0,02 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Диметилового ефіру дигідро-аспарагінової кислоти калієва сіль Не доп. кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Диметилдіетанол амоній диметил- фосфорнокислий 0,05 ячмінь Не регламентовано Не регламентовано
Диметоат Не реглам. для зерна хлібних злаків 0,05 пшениця 0,3 пшениця
Дисульфотон Не регламентовано 0,2 ячмінь, 0,2 пшениця 0,02 кукурудза 0,2 ячмінь 0,1 пшениця 0,02 кукурудза
Дифенацин Суворий контроль за умов. збер.та застос. Не регламентовано Не регламентовано
Дифеноконазол Не доп. ячмінь Не регламентовано Не регламентовано
Дифлубензурон 0,1 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
1,3-Дифтор-пропанол-2 Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Дихлобутразол 0,1 пшениця Не регламентовано Не регламентовано
Дихлоральсечовина Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
ДихлоргідратN1-(3-диметиламінопропіл трихлорацет амідина) Непотр. норм.пшениця, ячмінь Не регламентовано Не регламентовано
Дихлорпрол (2,4 –ДП) 0,05 зернові Не регламентовано Не регламентовано
1,2-Диброметан Не регламентовано Не регламентовано 0,01 зернові
Дихлоретан 7,0 зернові Не регламентовано 0,01 зернові
Дихлорфос 0,02 зернові 5,0 зернові 2,0 зернові
Динітроортонрезол ДНОК Не доп. Не регламентовано 0,05 зернові
Дозанекс 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Дурсбан 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Дуал 0,05 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Ізоксафлютол 0,02 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Імідаклоприд Не доп. кукурудза 0,05 зернові Не регламентовано
Імазаліл Не регламентовано 0,01пшениця Не регламентовано
Іпродіон Не регламентовано 2,0 ячмінь 0,5 пшениця 1,0 ячмінь 0,02 кукурудза
Карбофос 3,0 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Камбіо Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Камфехлор Не регламентовано Не регламентовано 0,1 зернові
Карбарил Не доп. кукурудза 0,02 кукурудза 2,0 пшениця 0,5 зернові
Карбендазим 0,2 зернові Не регламентовано 0,1 зернові
Карбоксин Не доп. кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Карбосульфан Не доп. кукурудза 0,05 кукурудза 0,05 зернові
Карбофуран Не регламентовано 0,5 кукурудза 0,1 зернові
Кафпон Не доп. (контр. по 2,4 – Д) Не регламентовано Не регламентовано
Квінтоцен Не доп. зернові 0,01 зернові 0,02 зернові
Клопіралід 0,1 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Клофентезін Не регламентовано Не регламентовано 0,02 зернові
Ковбой Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Компазан 0,5 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Компас Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Которан 0,5 ячмінь Не регламентовано Не регламентовано
Крезоксим-метил Не регламентовано 0,1ячмінь 0,05 пшениця 0,05 зернові
Кронетон 0,05 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Кротон-лактон-сирець 0,2 зернові Не регламентовано Не регламентовано
2-Бутен-4-олід-2-оксо-2,5-дигідро-фуран 0,2 кукурудза, пшениця Не регламентовано Не регламентовано
Купрозан 5,0 контр. По міді Не регламентовано Не регламентовано
Куромазін Не регламентовано Не регламентовано 0,05 зернові
Ладдок контр. по атразину та базаграну Не регламентовано Не регламентовано
Ладдок-новий контр.по атразину Не регламентовано Не регламентовано
Ланцет Не доп., контр. по 2,4 – Д Не регламентовано Не регламентовано
Лентагран 0,5 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Лентагран-комбі контр.по атразину Не регламентовано Не регламентовано
Ліндан Не регламентовано Не регламентовано 0,01 зернові
Лінтур Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Лінурон Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Лонтрел 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентов
Лонтрим Не доп. контр. по 2,4 – Д Не регламентовано Не регламентовано
ЛотусД Не доп. контр. по 2,4 – Д Не регламентовано Не регламентовано
Лямбда-цигалотрин 0,01 кукурудза, пшениця Не регламентовано 0,05 ячмінь 0,02 зернові
Малоран 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Малоран-спеціаль 0,05 контр. по хлорбромурону та дуалу Не регламентовано Не регламентовано
Малатіон 3,0 зернові 8,0 зернові 8,0 зернові
Мекопроп 2М-4ХП 0,25 ячмінь Не регламентовано Не регламентовано
Меркаптофос 0,35 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Метакріфос Не регламентовано Не регламентовано 0,05 зернові
Металаксил Не доп. Кукурудза 0,1 зернові 0,05 зернові 0,05 зернові
Металаксил-М (ізомерна форма) 0,1 кукурудза Не регламентовано 0,02 зернові
2-Метил-4-диметиламіно-метилбензімі-дазол-5-олдигідрохлорид Не доп. кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Метидатіон Не доп. 0,1 кукурудза Не регламентовано
Метоксіфенозід Не регламентовано 0,02 кукурудза Не регламентовано
Метолахлор Контр.по дуалу Не регламентовано Не регламентовано
Метопрен 0,5 зернові 5,0 зернові Не регламентовано
Метофен Не доп. (контр. по 2,4 – Д) Не регламентовано Не регламентовано
Міклобутаніл Не доп. зернові Не регламентовано 0,02 зернові
Мільго 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Мільтокс-спеціаль 1,0 контр. по цінебу Не регламентовано Не регламентовано
Металілхлорид 3,5 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Метальдегід 0,7 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Метатіон 1,0 зернові Не регламентовано 0,02 зернові 0,1 кукурудза
Метафос Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Метсульфурон-метил Не регламентовано Не регламентовано 0,05 зернові
Неоцидол контр. по базудину Не регламентовано Не регламентовано
Нікосульфурон 0,2 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Нітроген Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Нітрофен Не доп. Не регламентовано 0,01 зернові
Діапрен 0,25 контр. по 2М-4ХП Не регламентовано Не регламентовано
Оксидеметон-метил Не регламентовано Не регламентовано 0,1 ячмінь
N-Оксид 2,6-диметилпіридину Не доп. пшениця Не регламентовано Не регламентовано
Оксикарбоксин 0,2 пшениця Не регламентовано Не регламентовано
Паракват дихлорид Не доп. 0,1 кукурудза Не регламентовано
Паратіон Не регламентовано Не регламентовано 0,05 зернові
Паратіон-метил Не регламентовано Не регламентовано 0,02 зернові
Пендиметалін Не доп. кукурудза, пшениця Не регламентовано 0,05 зернові
Пенконазол Не регламентовано Не регламентовано 0,05 зернові
Перметрин 0,1 кукурудза, ячмінь 2,0 зернові 2,0 зернові
Піклорам калієва сіль Не доп. кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Піридат 0,05 кукурудза Не регламентовано 0,05 зернові
Піриміфос-метил 1,0 пшениця 5,0 ячмінь, кукурудза  (що зберігається) 7,0 зернові   5,0 зернові
Піретріни зареєстровано препарат Пірігрейн БіоС 1,0 пшениця 0,3 пшениця Не регламентовано
Полікарбацин 0,2 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Піпероніл бутоксид Не регламентовано 30,0 зернові Не регламентовано
Піримікарб Не регламентовано 0,05 ячмінь,  0,05 пшениця Не регламентовано
Полістимулін А-6 Не доп. Контр. по 2,4 – Д Не регламентовано Не регламентовано
Плантвакс 0,2 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Плондрел 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Препарат 242 (хлорпікрин) 0,1 (зерно для переробки) Не регламентовано Не регламентовано
Прессинг Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Приміцид 0,1 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Примекстра контр. по дуалу та атразину Не регламентовано Не регламентовано
Примекстра Голд контр.по атразину Не регламентовано Не регламентовано
Примсульфурон-метил 0,05 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
прометрин 0,1 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Пропазин 0,2 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Пропаргіт Не регламентовано 0,1 кукурудза Не регламентовано
Пропахлор 0,3 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Пропіконазол 0,1 ячмінь, пшениця 0,05 ячмінь, пшениця 0,05 зернові
S-Пропіл-О-феніл-О-етилтіофосфат Не доп. кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Протразин (контр.по атразину) Не регламентовано Не регламентовано
Профенофоз Не регламентовано Не регламентовано 0,05 зернові
Прохлораз 0,1 зернові 2,0 зернові 1,0 ячмінь 0,5 пшениця 0,05 кукурудза
Пентахлор-нітробензол Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Рамрод 0,3 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Ресметрін Не регламентовано Не регламентовано 0,05 зернові
Рінкорд 0,05 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Ртутьвмістиміпротрую-вачі Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Ронстар ПЛ контр. по пропаніду Не регламентовано Не регламентовано
Ромуцид 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Ротаприм контр.по атразину Не регламентовано Не регламентовано
Римсульфурон 0,01 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Сангор 0,1 контр. по піклорану Не доп.кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Сірковуглець 10 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Сіроцин контр. по цінебу Не регламентовано Не регламентовано
Симазин 1,0 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Сімицідин 0,1 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Сіфлутрін Не регламентовано 0,05 кукурудза Не регламентовано
Спіносед (в процесі реєстрації) Не регламентовано 1,0 зернові Не регламентовано
Спіроксамін 0,1 пшениця Не регламентовано 0,05 зернові 0,3 ячмінь
Сульфосульфурон 0,005 пшениця Не регламентовано 0,05 зернові
Сурпас 0,5 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Бутан 0,5 контр. по бутілату Не регламентовано Не регламентовано
Суфікс-БВ 0,2 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Тебуконазол Не регламентовано 0,2 ячмінь 0,05 пшениця Не регламентовано
Тіабендазол 0,2 зернові Не регламентовано 0,05 зернові
Тербуфос Не регламентовано 0,01 кукурудза, пшениця Не регламентовано
Тіаметоксам 0,4 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Тіофанат-метил 1,0 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Тіофос Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Тірам Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
N-Бета-метоксіетил-хлорацетат-О-толуїдид 0,5 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Толуін 0,5  кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Тифенсульфуронметил 0,05 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Тордон 101 Не доп., контр. по 2,4 – Д Не регламентовано Не регламентовано
Триазофос Не доп. 0,05 зернові Не регламентовано
Трідемох Не регламентовано Не регламентовано 0,2 ячмінь 0,05 пшениця, кукурудза
Тріадименол Не доп. зерно хлібних злаків 0,5 ячмінь 0,2  зернові 0,2 пшениця, ячмінь 0,1 кукурудза
Тріадимефон 0,5 ячмінь 0,5 ячмінь 0,1 зернові 0,2 пшениця, ячмінь 0,1 кукурудза
Тріасульфурон Не регламентовано Не регламентовано 0,05 зернові
Трифлоксистро-бін Не регламентовано 0,5  ячмінь 0,2 пшениця  Не регламентовано
Тритіконазол Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Трифорин 0,05 зернові 0,1 зерно хлібних злаків 0,1 пшениця, ячмінь 0,05 кукурудза
О-метил-О-(2,4,5-трихлорфеніл)-O-етилтіофосфат 0,5 зернові МДР не визначено або попередній відмінено Не регламентовано
Трихлорфон 0,1 кукурудза, зерно хлібних злаків Не регламентовано 0,1 зернові
Трезор Не доп. контр. по 2,4 – Д Не регламентовано Не регламентовано
Фамоксадон 0,1 зернові 0,2 ячмінь 0,1 пшениця 0,02 зернові
Фенаміфоз Не регламентовано Не регламентовано 0,02 зернові
Фенвалерат 0,1 кукурудза 0,02 пшениця, ячмінь 2,0 зернові 0,05 пшениця 0,2 ячмінь
Фенітротіон 1,0 зернові 10,0 зернові 0,5 пшениця, ячмінь 0,05 кукурудза
Фенпропіморф Не регламентовано 0,5 ячмінь 0,5 ячмінь, пшениця 0,05 кукурудза
Фенбуконазол Не регламентовано 0,2 ячмінь 0,1 пшениця, Не регламентовано
Феноксапрон-петил Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Фентіон 0,15 зернові Не регламентовано 0,05 зернові
Фентоат 0,1 пшениця Не регламентовано Не регламентовано
Фіпроніл 0,002 кукурудза 0,002 ячмінь, пшениця 0,01 кукурудза Не регламентовано
Фітобактериоміцин Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Флампром-м-метил 0,06 пшениця Не регламентовано Не регламентовано
Флудіоксоніл Не доп. зернові 0,05 зернові Не регламентовано
Флузілазол Не доп. зернові 0,1 ячмінь Не регламентовано
Флуометурон 0,5 ячмінь Не регламентовано Не регламентовано
Флуорглікофен-етил 0,01 пшениця Не регламентовано Не регламентовано
Флупоксан 0,1 пшениця Не регламентовано Не регламентовано
Флутріафол 0,1 пшениця, ячмінь Не регламентовано Не регламентовано
Флуцитринат Не доп. Не регламентовано 0,05 зернові
Фозалон 0,2 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Фоксим 0,05 кукурудза 0,02 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Форат Не доп. 0,05 пшениця, кукурудза Не регламентовано
Формотіон Не регламентовано Не регламентовано 0,02 зернові
Фронтьєр 900 0,02 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Фумаран Не доп. кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Фуратіокарб(метаболіт-карбофуран) Не доп. Не регламентовано 0,05 зернові
Хлорбромурон 0,1 кукурудза Не регламентовано Не регламентов
Хлордан Не доп. 0,02 кукурудза, 0,02 пшениця 0,02 зернові
Хлормекватхлорид 0,1 пшениця 2,0 ячмінь 3,0 пшениця Не регламентов
Хлороталоніл Не регламентовано 0,1 ячмінь, пшениця Не регламентовано
Хлорофос 0,1 зернові Не регламентовано Не регламентов
Хлорпірифос 0,1пшениця,  зернові 10,0 пшениця 0,2 ячмінь 0,05 зернові
Хлорсульфоксим 0,005 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Хлорсульфоксим-метил Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Хлортолурон Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
Ціанід кальцію

Ціанід натрію Суміш ціаніду кальцію та ціаніду натрію

Не доп. МДР не визн. або попередній відмінено Не регламентовано
Цинідон-етил 0,1 зернові Не регламентовано 0,1 зернові
Цидіал 0,1 пшениця Не регламентовано Не регламентовано
Циперметрин 0,04 кукурудза 0,1 пшениця 0,5 ячмінь 0,05 кукурудза 0,2 пшениця 2,0 ячмінь, пшениця 0,01 кукурудза
Ципродиніл Не регламентовано 3,0 ячмінь 0,5 пшениця Не регламентовано
Ципроконазол 0,05 ячмінь Не регламентовано Не регламентовано
Чистолан Не доп. Не регламентовано Не регламентовано
ЕПТК 0,05 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
ЕПТК+антидот 0,05 кукурудза Не регламентовано Не регламентовано
Ендосульфан Не регламентовано 0,1 кукурудза 0,2 пшениця Не регламентовано
Епоксиконазол 0,05 ячмінь Не регламентовано Не регламентовано
Есбіотрин Ненормов., сувор. контроль за умов. збер. та застос. Не регламентовано Не регламентовано
Есфенвалерат Не доп.пшениця 0,02 ячмінь 2,0 пшениця Не регламентовано
Етамон 0,05 ячмінь Не регламентовано Не регламентовано
Етефон 0,5 пшениця 1,0 ячмінь, 1,0 пшениця 0,2 пшениця 0,5 ячмінь 0,05 кукурудза
Етилендихлорид 7,0 зернові МДР не визн. або попередній відмінено Не регламентовано
Етилен оксид Не регламентовано Не регламентовано 0,02 зернові
Етіофенкарб 0,05 зернові Не регламентовано Не регламентовано
5-Етил-5-гідроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-діоксан 0,1 пшениця Не регламентовано Не регламентовано
Етримфос 0,2 зернові Не регламентовано Не регламентовано
Ехопрофос Не регламентовано 0,02 кукурудза Не регламентовано

Прим. * - "зернові" включають пшеницю, ячмінь, кукурудзу

ДОДАТОК Г

Перелік пестицидів  згідно "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених
до використання в Україні", 2008 -2009 рр.

Клас пестицидів Діюча речовина Назва препарату Хімічна група Культура
Інсектициди і акарициди тіаметоксам Актара неонікотиноїд Пшениця озима, пшениця
диметоат Акцент, Біммер, Бі-58 новий, Данадим, Дана-дим стабільний, Рубіж, Святогор, СуперБізон, Фостран, Фосфамід ФОС Пшениця, пшениця озима, ячмінь ярий, зернові колосові, жито, овес, люцер-на
альфа-циперметрин Альтекс, Альфа-Зет, Альфа- Супер, Альфа-гард, Блискавка, Дінго, Пілар-Альфа, Термінатор, Фастак, Фа-трин, Фокс

синт.піретроїд Пшениця озима та яра, люцерна насіннєва, ячмінь ярий
імідаклоприд Альфазол, Антижук Профіт, Вектор, Ман-густ, неонікотиноїд Пшениця озима, соя, зернові колосові,
Циперметрин Арріво, Кіллер, Нортон, НуррелД, Циперкіл, Ципі, Ципі Плюс, Шаман, Шарпей синт.піретроїд Пшениця озима, лю-церна, ячмінь, ячмінь ярий
діазинон Базальт, Дамаск, Діази-нон, Діазол, Практик ФОС Пшениця озима, ячмінь, люцерна, конюшина, тимофіївка
Лямбда-цигалотрин Брейк, Енжіо, Карате, карате Зеон, Каратель ЕС, Оперкот, Рубін, синт.піретроїд Соя, пшениця озима, ячмінь
Бета-цифлутрин Бульдок, синт.піретроїд Пшениця, ячмінь
Гамма-цигалотрин Вантекс, синт.піретроїд Пшениця озима
дельтаметрин Делфіс, Децис Профі, Протеус, Штефесін синт.піретроїд Пшениця озима та яра, ячмінь ярий, Люцерна
дифлубензурон Дімілін Фенілсечовини Люцерна
хлорпірифос Драгун, Дурсбан, Пірі-некс ФОС Соя, пшениця озима, люцерна, пшениця яра
Фозалон Золон ФОС Пшениця, ячмінь, соя, конюшина, лю-церна
карбосульфан Маршал карбамат Пшениця озима
Зета-циперметрин Мустанг синт.піретроїд Пшениця озима
Паратіон-метил Парашут ФОС Пшениця
Есфенвалерат Сумі-альфа синт.піретроїд Ячмінь ярий, пше-ниця
Фенітротіон Сумітіон ФОС Пшениця, ячмінь
Зета -циперметрин Ф’юрі синт.піретроїд Пшениця, ячмінь, люцерна
  Тіаклоприд   неонікотиноїд  
Фунгіциди Епоксиконазол Абакус, Дабл Кінг, Рекс Дуо, Рекс Т, Рекс Топ, Тріазоли Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий
карбендазим Абсолют, Бар-Кот-5, Вінчестер, Дезарал, Дерозал, Доктор Кроп, Колфуго Супер, Піларстін, Форсаж 500 Бензимідазол карбамат Пшениця яра та озима, ячмінь ярий, жито, зернові культури
Ципроконазол Альто Супер 330 ЕС, Амістар Екстра, Балеро ЕС, Бампер, Ескулаб, Протектор, Тітл 250ЕС, Тіназол, ТіРекс Тріазоли Пшениця озима, яч-мінь ярий,
Пропіконазол   Тріазоли  
Триадимефон ТіРекс, Байзафон, Бай-летон, Джерело, Фоліант Тріазоли Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий
Манкоцеб Дітан М-45, дитіокарбамат Пшениця озима
Флутриафол Импакт 25SC, Імпакт Т, Корнет, Плаза, Топ Ефект, Фенікс, Фіто-лекарь, Фортуна Тріазоли Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий, жито
Тебуконазол Імпакт Т, Колосаль, Містік, Оріус 250, Ретардин, Рятівник, Террасил 250, Фалькон 460 ЕС, Феномен, Фолікур 250EW, Фортеця ЕС Тріазоли Пшениця озима, Ячмінь ярий та озимий, соя
беноміл Ламетил WP, Фундазол Бензимідазол карбамат Пшениця озима, яра,  соя, жито озиме
Тіофанат-Метіл Топсін-М, карбамат Пшениця, ячмінь озимий та ярйи
Тріадименол Фалькон 460 ЕС Тріазоли Пшениця озима
Спіроксамін Фалькон 460 ЕС спіропропіламін Пшениця озима
Прохлораз Міраж   Пшениця озима
  Піраклостробін   стробілурін  
  Азоксістробін   стробілурін  
  метифенпропіморф      
Препарати для протруювання насіння Карбендазим Абсолют, Бар-Кот-5, Дерозал, Колфуго Дуплет, Колфуго Су-пер, Форсаж500 SC, Шелтер Бензимідазол карбамат Пшениця яра, ячмінь ярий, жито
Триадименол Байтан Універсал, Рос-ток Тріазоли Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий
Імазаліл Байтан Універсал імідазол Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий
фуберидазол Байтан Універсал Тріазоли Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий
тебуконазол Бункер, Вега, Віал ТТ, Діксил Ультра, Живо-сил, Класік, Кольчуга, Ламардор FS 400, Маріон, Раксіл Екстра, Раксіл Ультра FS, Рана-зол, Редсід, Родолід, Росток, Тебузан, Тебузан Ультра, ТЕРРАсил, Траст, Штефезол 060FS, Ультрасил Тріазоли Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий
Тіабендазол Віал ТТ, Вінцит 050 CS, Тріазоли Ячмінь ярий, пше-ниця озима та яра, жито, овес
Карбоксин Віват, Вікінг, Віспар, Вітавакс 200, Вітавакс 200 ФФ, Віта-класик, Гранівіт, Діоскур, Діток, Колфуго Дуплет, Стиракс, Шел-тер карбоксамід Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий
Тирам Віват, Вікінг, Вітавакс 200, Віта-класик, Гра-нівіт, Діток, Раксіл Ек-стра, ТМТД тіодіамід Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий
Флутриафол Вінцит 050 CS, Вінцит Мініма, Вінцит Форте SC, Старт, Супервінцит Тріазоли Пшениця яра та озима, ячмінь ярий, жито, овес
Дифеноконазол Дивіденд Стар 036 FS, Цензор Тріазоли Пшениця озима, яра, ячмінь ярий
ципроконазол Дивіденд Стар 036 FS, Цензор Тріазоли Пшениця яра
диніконазол Діні, Сумі-8 ФЛО Тріазоли Пшениця яра та озима,ячмінь ярий та озимий
манкоцеб Дітан М-45 дитіокарбамат Пшениця озима, ячмінь ярий та озимий
тритіконазол Корріоліс, Кінто Дуо Тріазоли Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий, жито озиме, овес
імідаклоприд Команч WP неонікотиноїди Соя
тіаметоксам Круїзер 350 FS неонікотиноїди Пшениця озима
протіоконазол Ламардор FS 400 Тріазоли Пшениця озима, ячмінь ярий
тетраконазол Лоспел Тріазоли Пшениця яра та озима, ячмінь ярий, озимий
Флудиоксоніл Максим 025 FS, Максим Стар 025 FS, Максим XL 035 FS піролкарбонітрил Соя, пшениця озима, ячмінь ярий
Металаксил М Максим XL 035 FS Феноксиацетилаланінат Соя
Діметоат Фосфамід, Рубіж ФОС Зернові культури
беноміл Фундазол карбамати Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий, овес, жито озиме
Десиканти Ізопропіламінна сіль гліфосату, ізопропіл Аргумент, Аргумент Форте, Вулкан Плюс, Глифос Супер, Ліфоган 480, Чистопол, Доміна-тор, Клінік, Лінік Дуо, Космік, Оболір,Раундап амінокислота Зернові культури, соя
дикват Візувій, Диквалан, Дик-ват, Реглон Супер 150 SL, Суховій дипіриділи Соя, люцерна, буряки кормові, конюшина червона, боби кормові
Калійна сіль гліфосату Раундап Класік амінокислота Зернові, злакові
гліфосат Ураган Форте 500 SL амінокислота Зернові
Препарати для боротьби зі шкідниками запасів Піриміфос-метил Актеллік 500 С ФОС Зерно продовольче, насіннєве, фуражне
Фосфід алюмінію Фуміфос, Фосфір, Фос-токсин, (Детіа Гас-Екс-Т), Фостек, Фосміній, Джин, Десалп, Грейн-фос, Геліофос, Булава, Аутокс, Алфос   Зерно, зерно хлібних злаків, зернова продукція
Фосфід магнію Дегеш Лейтс, Магток-син, Селфос   зерно
біфентрин Простор 420 Синт.піретроїди Зерно продовольче, насіннєве, фуражне
Альфа-циперметрин Фастак Синт.піретроїди Зерно насіннєве
Гербіциди пропахізофоп Агіл 100 Ефіри припіонової кислоти Соя
МЦПА у формі диметиламінної солі 2М-4Х 750, Хвастокс Екстра 300, Хвастокс 750, Дікопур МЦПА, Гербітокс, АгроМаркс 75 , Агрітокс Феноксиалкан карбонові кислоти Пшениця яра та ози-ма, ячмінь, овес, жито, зернові з підсівом конюшини, конюшина повзуча та польова, просо
Трибенурон-метил Адор 750, Атлант, , Гер-бер, Герсотил, Голд Стар, Град, Гранд WG, Грандстар 75, Гранстар Про 75, Грізний, Еллай Супер 70, Калібр 75, М-Ефект, Меркурій, Ште-фурон, Зернодар Сульфоніл сечовини Пшениця озима та яра, ячмінь ярий та озимий, жито, овес
Метсульфурон-метил Спектр, Сарацин, ММ-600, Магнум, Меззо, Лінкор 60 WG, Ларен 60, Ларен Про 60, Консул, Еллай Супер 70, Екзід, Гренч 60, Гербілан, Аккурат 600 Сульфоніл сечовини Пшениця озима та яра, ячмінь ярий та озимий
піноксаден Аксіал 045 ЕС   Пшениця озима, ячмінь ярий
2,4-дихлорфенокси-оцтова кислота у формі диметиламінної солі 2,4-Д амінна сіль, 2,4-Д 700, 2,4-Д 500, Ультра 730, Мікодин, Дікопур Ф 600, Діканіт 600, Дікал, Діамін Д 600, Діамант, Дезормон 600, Амінопелік 600 SL, Амінка Плюс, Амінка Феноксиалкан карбонові кислоти Пшениця озима та яра, жито, ячмінь ярий (без підсіву)
клетодим Центуріон, Центріс, Стилет, Селект, Оберіг Гранд, Блейд, Антей Не класіф. Соя
тепралоксидим Арамо 45 оксіацетамід Соя
Ізопропіламінна сіль гліфосату у кислотному еквіваленті Чистопол, Факел, Тотал, Торнадо, Смерш, Санг-лі, Раундап, Райдон, Пілараунд, Отаман, Оболір, Напалм, Космік, Клінік Дуо, Клінік, Домінатор 360, Гліфос 360, Гліф, Вулкан Плюс, Віллосат, Аргу-мент Форте амінокислота Поля, призначені під посіви сої, люцерни, ярих зернових
амідосульфурон Аркан 75 WG Сульфоніл сечовини Пшениця, ячмінь
бентазон Базагран, Базагран М, Бастіон, Бентагран AS, Вінсент, Ефес, Набоб, Стобоб бензотриазин Пшениця озима та яра, жито, ячмінь, овес, ярі зернові (пшениця, овес, ячмінь) із підсівом конюшини, ярі зер-нові (пшениця, овес, ячмінь) із підсівом люцерни, соя ,лю-церна 1 року веге-тації, конюшина по-льова 1 та 2 років вегетації та насіннєві посіви конюшини польової, повзучої, гібридної
Римсульфурон Базис 75, Грід 75 Сульфоніл сечовини Кукурудза на зерно, силос, зелений корм
Тифенсульфурон-метил Хармоні 75,Формула, Тіфі, Оріон, Калібр 75, Еллай Супер 70, Гармоник WG, Базис 75, Футурин Сульфоніл сечовини Кукурудза на зерно, силос, зелений корм, соя, пшениця озима та яра, ячмінь ярий
дикамба Банвел 4S 480 SL, Барель, Голіаф, Д- камба SL, Диплодок, Діален Супер 464 SL, Дікамерон, Дікам Плюс Феноксиалкан карбонові кислоти Пшениця озима та яра, ячмінь ярий, зернові колосові культури, жито, овес
Десмедифам + фенмедифам + етофумезат Корвет, Бурефен новий, Бетанес, Бетанал, Експерт, Бетанал, Прогрес ОФ Віс-карбамати Буряки кормові
Хізалофоп-П-етил Тарга Супер, Міура, Гамма ЕС Ефіри припіонової кислоти Соя
Хізалофоп-П-тефурил Пантера Ефіри припіонової кислоти Соя
ацетохлор Харнес, Харнес Новий, Трофі 90, Піонер 900, Кратос, Екстрем ацетанілиди Соя
імазетапір Юпітер, Фабіан, Тапір, Стобоб, Сапфір, Пікет SL, Пікадор, Півот, Парі, Магістр, Капітан, Изумруд іміазолінон Соя
Сіль гліфосату Гліфоган 480, Раундап Класік амінокислота Поля, призначені під посіви зернових, сої, люцерна, зер-нові
метамітрон Голтікс 700 триазинон Буряки кормові
Дикамби натрієва сіль Футурин, Діадема Феноксиалкан карбонові кислоти Пшениця озима, ячмінь
Дикамби диметиламінна сіль Компас 970, Дікопур Топ 464, Діанат, Феноксиалкан карбонові кислоти Пшениця озима, пшениця яра, ячмінь ярий
Дикамби амінна сіль Оптимум Феноксиалкан карбонові кислоти Пшениця озима та яра
2,4 - Д Дікопур Топ 464, Дікам Плюс, Діален Супер 464 SL, Голіаф Феноксиалкан карбонові кислоти Зернові колосові культури, пшениця яра та озима, ячмінь ярий
Амідосульфурон + йодсульфурон-метил натрію + антидот- мефенпірдиетил Гроділ Максі 375 OD Сульфоніл сечовини Пшениця яра та озима, ячмінь ярий
Хлорсульфурон Дікамерон, Кортес Сульфоніл сечовини Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий
S-метолахлор, метолахлор Дуал Голд 960 ЕС, Дуель ацетанілиди Соя
2-етилгексиловий ефір 2,4-Д Ультра Плюс, Пріма, Естет 905, Естерон 60 Феноксиалкан карбонові кислоти Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий
2,4 – дихлорфенокси-оцтової кислоти 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д Актив, Хлібодар, Ефірон Феноксиалкан карбонові кислоти Ячмінь ярий, пшениця озима та яра
метрибузин Зенкор, Зенкор 70 WG триазинон Соя, люцерна 2 року
Феноксапроп-П-етил Зерновій, Пума Супер, Фуроре Супер, Ефіри припіонової кислоти Зернові злакові культури, пшениця яра та озима, жито, ячмінь, буряки кормові
сульфусульфурон Злакодин, Монітор 750 Сульфоніл сечовини Пшениця озима
клопіралід Лукар-Сім, Легіон, Лонтрел Гранд, Лонтрел 300 Піридінкарбо

кислоти

Пшениця озима та яра, овес, просо, овес, ячмінь ярий, жито
Триасульфурон Серто Плюс, Логран 75WG, Лінтур 70WG Сульфоніл сечовини Пшениця озима та яра, ячмінь ярий
Йодосульфурон-метил натрію Мушкет 20WG Сульфоніл сечовини Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий
просульфурон Пік 75WG Сульфоніл сечовини Пшениця озима
імазамокс Пульсар   Соя
прометрин Селефіт Сим-триазини Соя
флуроксипір Старане, Чистець Арилоксиалкан.кислоти Пшениця яра , ячмінь
пендиметалін Террамін, Стомп 330,Степ динітроаніліни Соя
трифлуралін Трифлан 480, Трифлурекс 480, Трифлурекс 240 динітроаніліни Соя
Гліфосат у формі кислоти Ураган Форте 500SL амінокислота Поля, призначені під посіви люцерни, ярих зернових, сої.
Диметенамід-П Фронтьєр Оптима ацетамід Соя
Флуазіфоп-П-бутил Фюзілад Форте Ефіри припіонової кислоти Соя

Реклама

Вход